Menu
Your Cart

FREE ECO COTTON BAG WITH EVERY PAIR OF LEATHER SANDALS

Returns


Reklamácie a odstúpenie od zmluvy


My v maraki.sk sa snažíme robiť našu prácu ako najlepšie vieme. Aj napriek tomu sa môže občas stať, že niekde nastane chyba.

Čo robiť ak Vám prišiel nesprávny tovar? Alebo Vám jednoducho nesedí veľkosť objednanej obuvi? Alebo nie ste s tovarom spokojný?

Kontaktujte nás na telefónnom čísle +421 908 706 314 alebo e-mailom na info@maraki.sk 

Reklamáciu môžete spísať aj prostredníctvom reklamačného formuláru, ktorý nájdete na https://maraki.sk/index.php?route=account/return/add. Po prijatí reklamačného formuláru vás budeme kontaktovať.

Reklamačný poriadok

Časť A) Úvodné ustanovenia

1. Práva Kupujúceho z vadného plnenia sa riadia príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a v súlade s ustanoveniami VOP časť reklamačný poriadok (ďalej len „reklamačný poriadok).

2. Pri uplatňovaní práv z vadného plnenia Predávajúci postupuje v súlade s reklamačným poriadkom.

3. Kupujúci je povinný oboznámiť sa s aktuálnym znením reklamačného poriadku pred odoslaním reklamácie.

4. Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar, ktorý je predmetom Kúpnej zmluvy uzavretej prostredníctvom elektronického obchodu na internetovej stránke e-shopu www.maraki.sk.

5. Reklamovať je možné len tovar zakúpený u Predávajúceho, ktorý je úplne zaplatený.

6. Predávajúci zodpovedá za vady tovaru prevzatého Kupujúcim.

7. Kupujúci má právo uplatniť si u Predávajúceho reklamáciu, resp. zodpovednosť za vady tovaru, ktorý vykazuje chyby, za ktoré zodpovedá výrobca, dodávateľ alebo Predávajúci.

8. Záručná doba začína plynúť od dátumu prevzatia tovaru Kupujúcim.

9. Záručná doba je 24 mesiacov odo dňa prevzatia tovaru Kupujúcim. Záručná doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej Kupujúci nemohol tovar používať z dôvodu záručnej opravy tovaru. Práva zo zodpovednosti za vady tovaru, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.

10. V prípade výmeny tovaru za nový, začne nová záručná doba plynúť odo dňa prevzatia nového tovaru Kupujúcim.

11. Záruka sa nevzťahuje na chyby, na ktoré bol Kupujúci Predávajúcim v dobe uzatvárania Kúpnej zmluvy upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím na okolnosti, za ktorých bola Kúpna zmluva uzatvorená, musel Kupujúci vedieť.

12. Za vadu tovaru sa nepovažuje zmena vlastností tovaru, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby v dôsledku jeho opotrebenia, nesprávneho používania, nedostatočného alebo nevhodného ošetrovania a/alebo v dôsledku prirodzených zmien materiálov, z ktorých je tovar vyrobený a/alebo v dôsledku akéhokoľvek poškodenia Kupujúcim a/alebo treťou osobou.

13. V prípade zľavového kupónu, resp. darčekového poukazu je záručná doba viazaná na dobu platnosti používania tovaru.


Časť B) Uplatnenie reklamácie

1. Kupujúci si musí reklamáciu uplatniť u Predávajúceho bez zbytočného odkladu po tom, ako vadu tovaru zistil. Po zistení vady tovaru je Kupujúci povinný zdržať sa používania uvedeného tovaru z dôvodu možného ďalšieho spôsobenia škody.

2. Kupujúci môže reklamáciu uplatniť nasledujúcim spôsobom:

3. Reklamovaný tovar je potrebné doručiť poštou spolu s kópiou daňového dokladu a dôvodom reklamácie na adresu: Ing. Mária Kanakis, Novomeského 513/4, 949 12 Nitra. Predávajúci odporúča Kupujúcemu za účelom preukázania zaslania zásielky v prípade jej straty zaslať reklamovaný tovar Predávajúcemu minimálne ako doporučenú zásielku.

4. Za okamih uplatnenia zodpovednosti za vady tovaru - reklamáciu sa považuje okamih doručenia reklamovaného tovaru spolu so všetkými zákonom stanovenými dokladmi a príslušenstvom Predávajúcemu.

5. Ak Kupujúci uplatní reklamáciu, Predávajúci alebo ním poverený zamestnanec je povinný poučiť Kupujúceho o jeho právach vyplývajúcich z uplatnenia nárokov zo zodpovednosti za vady tovaru v záručnej dobe v zmysle ustanovení Občianskeho zákonníka.

6. V prípade, že Kupujúci reklamuje tovar z dôvodu vady, ktorú možno odstrániť, Kupujúci má právo na:

 • a. bezplatné, včasné a riadne odstránenie vady, Predávajúci je povinný vadu bezplatne, včas a riadne odstrániť,
 • b. výmenu tovaru alebo súčasti tovaru, ak tým Predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady,
 • c. výmenu tovaru, ak to Kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti,
 • d. výmenu tovaru, ak Kupujúci pre opakované vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád nemôže tovaru riadne užívať.

7. V prípade, že Kupujúci reklamuje tovar z dôvodu vady, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby Kupujúci mohol tovar riadne užívať ako tovar bez vady, Kupujúci má právo na:

 • a. výmenu tovaru,
 • b. odstúpenie od Kúpnej zmluvy.

8. V prípade, že Kupujúci reklamuje tovar z dôvodu inej neodstrániteľnej vady, Kupujúci má právo na primeranú zľavu z ceny tovaru.

9. Predávajúci, na základe rozhodnutia Kupujúceho, ktoré z týchto práv Kupujúci uplatňuje (právo viažuce sa k odstrániteľnej vade alebo právo viažuce sa k neodstrániteľnej vade alebo právo viažuce sa k inej neodstrániteľnej vade), je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie:

 • a. ihneď, alebo
 • b. v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie zo strany Kupujúceho, alebo
 • c. v odôvodnených prípadoch (najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku), najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie zo strany Kupujúceho.

10. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie zo strany Predávajúceho, Predávajúci reklamáciu vybaví:

 • a. ihneď, alebo
 • b. v odôvodnených prípadoch Predávajúci vybaví reklamáciu najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie zo strany Kupujúceho.

11. Ak k prevzatiu predmetu reklamácie Predávajúcim dôjde v neskorší deň, ako je deň uplatnenia reklamácie zo strany Kupujúceho, tak lehoty na určenie spôsobu vybavenia reklamácie a vybavenie reklamácie začínajú plynúť odo dňa prevzatia predmetu reklamácie Predávajúcim; najneskôr však od momentu, kedy Predávajúci znemožní alebo zabráni prevzatiu predmetu reklamácie Kupujúcemu.

12. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie (t.j. po uplynutí 30 dní) má Kupujúci právo:

 • a. od Kúpnej zmluvy odstúpiť, Predávajúci je následne povinný vrátiť Kupujúcemu Kúpnu cenu, alebo
 • b. má právo na výmenu tovaru za nový tovar.

13. Pre riadne a včasné vybavenie reklamácie Predávajúci odporúča Kupujúcemu, aby Kupujúci čo najvýstižnejšie popísal vadu, pre ktorú tovar reklamuje, pričom Predávajúci je povinný zaoberať sa len vadou tovaru, ktorá bola zo strany Kupujúceho reklamovaná.

14. Pri uplatnení reklamácie je Kupujúci povinný preukázať, že reklamovaný tovar zakúpil u Predávajúceho. Predávajúci odporúča za týmto účelom predložiť najmä doklad o kúpe (faktúru), resp. záručný list, ak bol vydaný.


Časť C) Spôsob vybavenia reklamácie

1. Vybavením reklamácie sa na účely tohto reklamačného poriadku rozumie ukončenie reklamačného konania:

 • a. odovzdaním opraveného tovaru:

i. ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má Kupujúci právo na jej bezplatné, včasné a riadne odstránenie, o spôsobe odstránenia vady rozhoduje Predávajúci a je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť,

 • b. výmenou tovaru:

i. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu tejto súčasti tovaru, ak tým Predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na predajnú cenu tovaru alebo závažnosť vady,

ii. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za bezvadný, ak to Kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti,

 • c. vrátením Kúpnej ceny tovaru:

i. ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť, a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady, má Kupujúci právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od Kúpnej zmluvy (vrátenie Kúpnej ceny),

ii. Kupujúci má právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od Kúpnej zmluvy (vrátenie Kúpnej ceny) aj vtedy, ak ide síce o odstrániteľnú vadu, ak však Kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád tovar riadne užívať,

 • d. vyplatením primeranej zľavy z predajnej ceny tovaru, ak ide o inú neodstrániteľnú vadu, ktorá však nebráni riadnemu užívaniu tovaru Kupujúcim,
 • e. ak je tovar predávaný za nižšiu cenu alebo použitý tovar má vadu, za ktorú Predávajúci zodpovedá, má Kupujúci, namiesto práva na výmenu tovaru, právo na primeranú zľavu,
 • f. písomnou výzvou na prevzatie tovaru alebo
 • g. odôvodneným zamietnutím.

2. Pre účely VOP - reklamačného poriadku sa za viackrát opakovanú odstrániteľnú vadu považuje výskyt jednej odstrániteľnej vady viac ako dvakrát.

3. Pre účely VOP - reklamačného poriadku sa za väčší počet rôznych odstrániteľných vád považuje výskyt viac ako troch rôznych odstrániteľných vád súčasne.

4. Ak Predávajúci reklamáciu nevybaví do 30 dní, Kupujúci má rovnaké práva akoby išlo o neodstrániteľnú vadu, t.j. právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od Kúpnej zmluvy (vrátenie Kúpnej ceny).

5. Ak má Kupujúci právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od Kúpnej zmluvy (vrátenie Kúpnej ceny), záleží na Kupujúcom, ktoré z týchto práv si uplatní. Len čo si však zvolí jedno z týchto práv, nemôže už túto voľbu sám jednostranne meniť.

6. Predávajúci má právo odmietnuť prijať tovar na reklamačné konanie, ak reklamovaný tovar alebo jeho súčasti sú neprimerane znečistené alebo nesplňujú základné predpoklady pre hygienicky bezpečné vybavenie reklamácie.


Časť D) Postup pri/po uplatnení reklamácie

1. Predávajúci vydá pri uplatnení reklamácie Kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, Predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, Predávajúci ho doručí bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak má Kupujúci možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom. Potvrdenie o prijatí reklamácie bude obsahovať okrem iného identifikáciu Predávajúceho a Kupujúceho, čo je obsahom reklamácie podľa Kupujúceho, aký spôsob vybavenia reklamácie požaduje, dátum a miesto prijatia reklamácie a podpis pracovníka Predávajúceho.

2. Ak Kupujúci reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od uzavretia Kúpnej zmluvy, môže Predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia. Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemôže Predávajúci od Kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie tovaru ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením tovaru. Predávajúci poskytne Kupujúcemu kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie.

3. Odborné posúdenie obvykle obsahuje: označenie osoby vykonávajúcej odborné posúdenie (výrobca alebo iná oprávnená osoba), presný popis posudzovaného stavu reklamovaného výrobku, výsledok posúdenia (zhodnotenie existencie, príčin, povahy a rozsahu vád), dátum a miesto vyhotovenia odborného posúdenia a podpis.

4. Ak Kupujúci reklamáciu tovaru uplatnil po 12 mesiacoch od uzavretia Kúpnej zmluvy a Predávajúci ju zamietol, je Predávajúci povinný v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže Kupujúci zaslať tovar na odborné posúdenie. Kupujúci môže poslať žiadosť o odborné posúdenie na email: info@maraki.sk. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša Predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak Kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť Predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný Kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

5. Predávajúci je povinný Kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znovu uplatnenej reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie tovaru, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady.

6. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie, ak lehota na jej vybavenie začala plynúť odo dňa prevzatia predmetu reklamácie Predávajúcim.

7. V prípade, že si Kupujúci nevyzdvihne reklamovaný tovar v lehote oznámenej Predávajúcim, resp. poverenou osobou, je Predávajúci oprávnený účtovať si primerané náklady na skladovanie, resp. tovar predať na účet Kupujúceho, na čo Predávajúci Kupujúceho vopred upozorní a poskytne mu dodatočnú lehotu na prevzatie tovaru.


Časť E) Zamietnutie reklamácie, resp. kedy Kupujúcemu nevznikne právo na reklamáciu

1. Kupujúcemu nevznikne právo na reklamáciu, ak:

 • a. nemá záručný list (resp. daňový doklad),
 • b. tovar nebol zakúpený u Predávajúceho,
 • c. neoznámi zjavné vady tovaru pri jeho prevzatí,
 • d. uplynie záručná doba,
 • e. ak je vadou tovaru mechanické poškodenie tovaru spôsobené Kupujúcim,
 • f. ak vada tovaru vznikla v rozpore s informáciami uvedenými na webstránke v časti: Starostlivosť o kožené výrobky,
 • g. ak vada tovaru vznikla používaním tovaru, ktoré nezodpovedá svojou intenzitou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu tovaru,
 • h. ak vada tovaru vznikla neodborným zaobchádzaním alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,
 • i. ak vada tovaru vznikla poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii alebo všeobecnými zásadami obvyklého používania tovaru,
 • j. ak vada tovaru vznikla poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami,
 • k. ak vada tovaru vznikla poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením,
 • l. ak vada tovaru vznikla zásahom do tovaru k tomu neoprávnenou osobou.

2. Predávajúci informuje Kupujúceho o platforme internetového systému riešenia sporov medzi spotrebiteľmi a podnikateľmi na úrovni Európskej únie, ktorú poskytuje Európska komisia za účelom zvýšenia bezpečnosti a férovosti nakupovania online prostredníctvom prístupu ku kvalitným nástrojom na riešenie sporov.

Podrobnejšie informácie sú na internetovej stránke https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SK.

3. Predávajúci informuje Kupujúceho o možnosti obrátiť sa na Spoločnosť ochrany spotrebiteľov, ktorá poskytuje bezplatné poradenstvo pre spotrebiteľov vo svojich pobočkách. Kontakt: Spoločnosť ochrany spotrebiteľov, Nábr. Jána Pavla II 439/16, 058 01 Poprad, tel.: 0944 533 011, e-mail: info@sospotrebitelov.sk.


Odstúpenie od Kúpnej zmluvy

1. Odstúpením od Kúpnej zmluvy sa Kúpna zmluva zrušuje od začiatku.

2. Predávajúci má právo odstúpiť od Kúpnej zmluvy, ak najmä:

 • a. Kupujúci nezaplatil dohodnutú Kúpnu cenu riadne a včas,
 • b. Kupujúci v predchádzajúcich zmluvných vzťahoch vo vzťahu k Predávajúcemu porušil svoje povinnosti podstatným spôsobom,
 • c. toto právo vyplýva z týchto VOP.

3. Pokiaľ Predávajúci odstúpi od Kúpnej zmluvy, je povinný o tom bezodkladne informovať Kupujúceho.

4. Kupujúci má právo odstúpiť od Kúpnej zmluvy:

 • a. ak Predávajúci nedodal tovar riadne a včas,
 • b. ak Predávajúci nevybavil reklamáciu v lehote 30 dní od uplatnenia práv zo zodpovednosti za vady tovaru,
 • c. bez udania dôvodu v lehote 14 dní od uzavretia Kúpnej zmluvy za podmienok uvedených vo VOP.

5. Predávajúci je povinný vrátiť Kupujúcemu Kúpnu cenu, resp. predajnú cenu, pokiaľ už bola uhradená, prípadne Kúpnu cenu, resp. predajnú cenu zníženú v súlade s VOP a príslušnými právnymi predpismi (napr. zníženie o dodatočné náklady; dodatočnými nákladmi sa v zmysle Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na základe zmluvy uzavretej na diaľku rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil Kupujúci, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný Predávajúcim).Odstúpenie od Kúpnej zmluvy zo strany Kupujúceho bez udania dôvodu

1. Právo na odstúpenie od Kúpnej zmluvy podľa tohto článku VOP má iba Kupujúci - spotrebiteľ, t.j. fyzická osoba, ktorá je zároveň kupujúcim a pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.

2. Pokiaľ je Kúpna zmluva uzatvorená na diaľku (prostredníctvom e-shopu) alebo mimo prevádzkových priestorov Predávajúceho, a zároveň ak Predávajúci včas a riadne poskytol Kupujúcemu informácie o práve odstúpiť od zmluvy, podmienkach, lehote a postupe pri uplatňovaní práva na odstúpenie od Kúpnej zmluvy vrátane formulára na odstúpenie od zmluvy a za súčasného splnenia zákonom vyžadovaných skutočností, má Kupujúci podľa Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na základe zmluvy uzavretej na diaľku právo bez uvedenia dôvodu a bez akejkoľvek sankcie odstúpiť od Kúpnej zmluvy v lehote 14 dní odo dňa prevzatia tovaru (ďalej len „odstúpenie od Kúpnej zmluvy).

3. Ustanovenia týkajúce sa odstúpenia od Kúpnej zmluvy sa nevzťahujú na zľavový kupón a darčekový poukaz.

4. Lehota na odstúpenie od Kúpnej zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od Kúpnej zmluvy bolo odoslané Predávajúcemu najneskôr v posledný deň zákonnej lehoty na odstúpenie od zmluvy.

5. Ak Predávajúci poskytol Kupujúcemu informácie o odstúpení od Kúpnej zmluvy bez udania dôvodu v zákonnej lehote dodatočne, najneskôr však do 12 mesiacov od začatia plynutia lehoty na odstúpenie od Kúpnej zmluvy, lehota na odstúpenie od Kúpnej zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa, keď Predávajúci dodatočne splnil informačnú povinnosť v súvislosti s odstúpením vo vzťahu ku Kupujúcemu.

6. Ak Predávajúci neposkytol Kupujúcemu zákonom vyžadované informácie týkajúce sa možnosti a spôsobu odstúpenia od Kúpnej zmluvy ani v dodatočnej lehote podľa predchádzajúceho odseku, lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 12 mesiacoch a 14 dňoch odo dňa prevzatia tovaru.

7. Tovar sa považuje za prevzatý Kupujúcim okamihom, keď Kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu:

 • a. prevezme všetky časti objednaného tovaru (okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu), alebo
 • b. ak sa tovary objednané Kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný.

8. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od Kúpnej zmluvy.

9. Ak Kupujúci v zákonnej lehote na odstúpenie od Kúpnej zmluvy oznámi Predávajúcemu, že od Kúpnej zmluvy odstupuje, Kúpna zmluva sa od začiatku zrušuje. Pre odstúpenie od Kúpnej zmluvy môže Kupujúci využiť všeobecný formulár na odstúpenie od Kúpnej zmluvy doručený Kupujúcemu Predávajúcim. V uvedenom formulári sa uvedie aspoň meno a priezvisko Kupujúceho, číslo objednávky, označenie tovaru. Kúpna cena bude vrátená spôsobom akým bola uhradená. V prípade, že Kupujúci žiada o vrátenie Kúpnej ceny na bankový účet, tak Kupujúci uvedie číslo účtu (IBAN) pre vrátenie Kúpnej ceny.

10. Kupujúci má právo v rámci lehoty na odstúpenie od Kúpnej zmluvy, po prevzatí tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom, ako je obvyklé pri nákupe v „kamennej“ predajni, a to v rozsahu potrebnom na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

11. V prípade, že Kupujúci odstúpi od Kúpnej zmluvy v zákonnej lehote na odstúpenie od zmluvy, zodpovedá Kupujúci za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

12. Kupujúci berie na vedomie, že v súlade so Zákonom o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na základe zmluvy uzavretej na diaľku nemôže odstúpiť od Kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je:

 • a. predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek Kupujúceho, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného Kupujúceho,
 • b. predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
 • c. predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom.

13. Kupujúci je v povinný v prípade využitia práva na odstúpenie od Kúpnej zmluvy v lehote, do 14 dní odo dňa odstúpenia od Kúpnej zmluvy, zaslať tovar späť Predávajúcemu alebo ho odovzdať Predávajúcemu alebo osobe poverenej Predávajúcim na prevzatie tovaru. Tovar je potrebné zaslať na adresu Predávajúceho: Ing. Mária Kanakis, Novomeského 513/4, 949 12 Nitra. To neplatí, ak Predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.

14. Ak Kupujúci odstúpi od Kúpnej zmluvy v zmysle platných právnych predpisov, Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní od odstúpenia od Kúpnej zmluvy, vrátiť Kupujúcemu Kúpnu cenu (odstúpenie od zmluvy v celku), resp. predajnú cenu (pri odstúpení od Kúpnej zmluvy sčasti), pokiaľ už bola uhradená, prípadne Kúpnu cenu, zníženú v súlade s VOP a príslušnými právnymi predpismi (napr. zníženie o dodatočné náklady; dodatočnými nákladmi sa v zmysle Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na základe zmluvy uzavretej na diaľku rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil Kupujúci, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný Predávajúcim), a to rovnakým spôsobom, ako použil Kupujúci pri svojej platbe. Predávajúci vráti Kupujúcemu prijaté peňažné prostriedky iným spôsobom, pokiaľ s tým Kupujúci súhlasil, a pokiaľ mu tým nevzniknú ďalšie náklady.

15. Predávajúci nie je povinný uhradiť Kupujúcemu dodatočné náklady, ak si Kupujúci výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný Predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil Kupujúci, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný Predávajúcim.

16. Kupujúci berie na vedomie, že náklady na dodanie tovaru mu budú vrátené iba v prípade odstúpenia od Kúpnej zmluvy v celom rozsahu.

17. Ak odstúpi Kupujúci od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru, Predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky/platby Kupujúcemu predtým, ako mu Kupujúci tovar odovzdá (doručí) alebo kým Kupujúci nepreukáže, že tovar odoslal späť Predávajúcemu.

18. Kupujúci berie na vedomie, že ak odstúpi od Kúpnej zmluvy, je povinný znášať náklady na vrátenie tovaru Predávajúcemu resp. osobe poverenej Predávajúcim na prevzatie tovaru. Kupujúci berie na vedomie, že ak odstúpi od Kúpnej zmluvy bude znášať aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.

19. Kupujúci zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. V prípade, že Kupujúci odstúpi od Kúpnej zmluvy a doručí Predávajúcemu tovar, ktorého hodnota je znížená v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru, má Predávajúci voči Kupujúcemu nárok na náhradu škody vo výške hodnoty opravy tovaru a uvedenia tovaru do pôvodného stavu, resp. Predávajúci má právo požadovať od Kupujúceho preplatenie zníženia hodnoty tovaru a Kupujúci je o tejto skutočnosti upovedomený.

20. Pokiaľ Kupujúci odstúpi od Kúpnej zmluvy neoprávnene a/alebo v rozpore s platnou právnou úpravou, a aj napriek tomu odošle tovar Predávajúcemu, nebude tovar prijatý, prípadne bude zo strany Predávajúceho uskladnený v súlade s príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka.

21. Ak je spoločne s tovarom poskytnuté Kupujúcemu akékoľvek príslušenstvo, ktoré je súčasťou Kúpnej ceny, je Kupujúci povinný vrátiť Predávajúcemu tovar s príslušenstvom v prípade, ak Kupujúci odstúpi od Kúpnej zmluvy.

22. Ak Kupujúci odstúpi od Kúpnej zmluvy, nemá v súlade so Zákonom o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku nárok na vrátenie ceny za doplnkovú službu, ak je predmetom doplnkovej zmluvy poskytnutie služby a ak došlo k úplnému poskytnutiu tejto služby (a to predovšetkým ceny za službu dobierky).

23. Formulár na odstúpenie od zmluvy je dostupný aj na http://jaspi.justice.gov.sk/jaspidd/vzory/014102Pr2.pdf.

24. Formulár na odstúpenie od zmluvy je Kupujúcemu zaslaný na email s potvrdením objednávky.

25. V prípade, ak Kupujúci nesplní niektorú zo svojich vyššie uvedených povinností podľa VOP, odstúpenie od Kúpnej zmluvy nie je platné a účinné a Predávajúci nie je povinný vrátiť všetky preukázateľné platby podľa VOP Kupujúcemu a zároveň má nárok na úhradu nákladov spojených s odoslaním tovaru naspäť Kupujúcemu.Alternatívne riešenie sporov

1. V prípade, že Kupujúci nie je spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo sa domnieva, že Predávajúci porušil jeho práva, má právo obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak Predávajúci na žiadosť Kupujúceho v lehote do 30 dní odo dňa jej odoslania Kupujúcim neodpovie alebo odpovedal zamietavo, Kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa ustanovení Zákona o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov.

2. Príslušným subjektom alternatívneho riešenia sporov je Slovenská obchodná inšpekcia a právnická osoba zapísaná v zozname vedenom Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky (https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1), pričom Kupujúci má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov sa obráti. Možnosť Kupujúceho obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá.

3. Návrh na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov musí obsahovať:

 • a. meno a priezvisko Kupujúceho, adresu na doručovanie, elektronickú adresu a telefonický kontakt, ak ich má,
 • b. presné označenie Predávajúceho,
 • c. úplný a zrozumiteľný opis rozhodujúcich skutočností,
 • d. označenie, čoho sa Kupujúci domáha,
 • e. dátum, kedy sa Kupujúci obrátil na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu a informáciu, že pokus o vyriešenie sporu priamo s Predávajúcim bol bezvýsledný,
 • f. vyhlásenie o tom, že vo veci nebol zaslaný rovnaký návrh inému subjektu alternatívneho riešenia sporov, nerozhodol vo veci súd alebo rozhodcovský súd, vo veci nebola uzavretá dohoda o mediácii ani nebolo vo veci ukončené alternatívne riešenie sporu spôsobom podľa Zákona o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov,
 • g. doklady súvisiace s predmetom sporu, ktoré preukazujú skutočnosti uvedené v návrhu.

4. Dôvody, na základe ktorých subjekt alternatívneho riešenia sporov môže odmietnuť riešiť spor podľa Zákona o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov sú nasledovné:

 • a. ak Kupujúci podá návrh po uplynutí jedného roka odo dňa doručenia zamietavej odpovede Predávajúcim na žiadosť Kupujúceho o nápravu alebo márneho uplynutia 30 dňovej lehoty odo dňa, kedy Kupujúci odoslal Predávajúcemu žiadosť o nápravu, na ktorú Predávajúci neodpovedal,
 • b. ak sa Kupujúci pred podaním návrhu preukázateľne nepokúsil vyriešiť spor komunikáciou s Predávajúcim,
 • c. ak vyčísliteľná hodnota sporu nepresahuje sumu 20,- €,
 • d. ak vecou, ktorej sa návrh týka, sa už predtým subjekt zaoberal a Kupujúci bol informovaný o vybavení jeho podania, pričom návrh neobsahuje žiadne nové skutočnosti a alternatívne riešenie sporu by vzhľadom na všetky okolnosti bolo zjavne neúčelné,
 • e. ak vzhľadom na všetky okolnosti je zrejmé, že alternatívne riešenie sporu by bolo možné viesť len s vyvinutím neprimeraného úsilia.

5. Na podanie návrhu môže Kupujúci využiť formulár, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 1 Zákona o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a ktorý je dostupný aj na webovom sídle Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky a každého subjektu alternatívneho riešenia sporov, t.j. aj Slovenskej obchodnej inšpekcie. Kontaktné údaje Slovenskej obchodnej inšpekcie: Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie, P.O. Box 29, Bajkalská 21/A, 827 99 Bratislava. Adresa na podávanie podaní v elektronickej podobe: ars@soi.sk, adr@soi.sk, tel.: 02/5827 2123.


Documents (1)

Download or open the file with additional documentation below using the download button.

DocumentSize
Formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy70.78 KB