Menu
Your Cart

FREE ECO COTTON BAG WITH EVERY PAIR OF LEATHER SANDALS

Privacy Policy


Zásady spracovania a ochrany osobných údajov1. ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

1.1.

V Podmienkach sú prehľadne obsiahnuté zásady a pravidlá spracúvania osobných údajov používateľov služieb fyzickej osoby – živnostníka Ing. Mária Kanakis, Novomeského 513/4, 94911 Nitra , IČO: 41898036, DIČ: 1075588811, zapísaná Živnostenskom registri Okresného úradu Nitra, registrácia č. 430-28482 (ďalej len „Prevádzkovateľ“) poskytovaných prostredníctvom webovej lokality www.maraki.sk (ďalej len „služby“).

1.2.

Prevádzkovateľ sa pri spracúvaní osobných údajov používateľov služieb riadi Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „nariadenie“), zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) a ďalšími súvisiacimi všeobecne záväznými právnymi predpismi.

1.3.

Osobnými údajmi sa podľa príslušných ustanovení nariadenia a zákona rozumejú akékoľvek údaje týkajúce sa identifikovanej fyzickej osoby alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora, iného identifikátora ako je napríklad meno, priezvisko, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, alebo online identifikátor, alebo na základe jednej alebo viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú identitu, fyziologickú identitu, genetickú identitu, psychickú identitu, mentálnu identitu, ekonomickú identitu, kultúrnu identitu alebo sociálnu identitu.

Dotknutou osobou v zmysle nariadenia a zákona, t. j. fyzickou osobou, ktorej osobné údaje sa spracovávajú je každý používateľ služieb fyzickej osoby – živnostníka Ing. Mária Kanakis., vrátane vás.

Prevádzkovateľom v zmysle nariadenia a zákona je fyzická osoba – živnostník Ing. Mária Kanakis, ktorá vymedzila účel a prostriedky spracúvania vašich osobných údajov a spracúva ich vo vlastnom mene.

1.4.

Tieto Podmienky spracúvania osobných údajov nadobúdajú účinnosť dňom 25. mája 2018 a považujú sa za splnenie informačnej povinnosti Prevádzkovateľa vo vzťahu k dotknutým osobám v zmysle čl. 13 nariadenia a § 19 zákona.2. ČO JE PRÁVNYM ZÁKLADOM A ÚČELOM SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV?

2.1.

Aktívnym potvrdením súhlasu s Podmienkami (zakliknutím príslušného políčka) a následným odoslaním objednávky či inak označenej požiadavky na dodanie konkrétnej služby, alebo tovaru:

a) beriete na vedomie spracovanie vašich osobných údajov na účely uvedené v Podmienkach v súlade s nariadením a zákonom,

b) potvrdzujete, že vami vyplnené osobné údaje sú správne a aktuálne.

2.2.

I. Plnenie zmluvy alebo prijatie opatrení pred uzavretím zmluvy

Účelom spracúvania vašich osobných údajov je dodanie tovaru alebo služby Prevádzkovateľa, resp. uzavretie a plnenie zmluvy tvoriacej právny základ pre používanie a trvanie požadovanej služby.

Služby Prevádzkovateľa zahŕňajú e-shop, t.j. zakúpenie tovaru prípadne služby na webovej lokalite https://www.maraki.sk/, vrátane všetkých domén spadajúcich pod Prevádzkovateľa.

2.3.

V tejto súvislosti vám Prevádzkovateľ odporúča dôkladne sa oboznámiť s podmienkami uzavretia zmluvy , ktoré sú detailne upravené v príslušných dokumentoch dostupných na webovej lokalite https://www.maraki.sk/, a to konkrétne v dokumente Všeobecné obchodné podmienky“.

2.4.

Poskytnutie a spracúvanie vašich osobných údajov je nevyhnutné na zaslanie tovaru alebo poskytnutie služby Prevádzkovateľa, ktorú požadujete, ako aj na uzavretie a plnenie zmluvy tvoriacej právny základ pre používanie požadovanej služby/tovaru.

Prevádzkovateľ je oprávnený spracovávať osobné údaje pre tieto účely po dobu 10 rokov od uzavretia poslednej zmluvy.

2.5.

Účelom úzko spojeným s používaním služieb sa rozumie zasielanie krátkych emailových správ o dodaní, vyskladnení, fakturácii či iných dôležitých alebo užitočných informáciách vzťahujúcich sa na vašu službu alebo k vášmu tovaru, ktoré vám Prevádzkovateľ bude môcť zasielať na vami poskytnutú a zaregistrovanú emailovú adresu. Prihlásenie k odberu alebo odhlásenie z odberu týchto krátkych emailových správ si máte možnosť ľubovoľne nastaviť vo vašom zaregistrovanom konte/profile na webovej lokalite https://www.maraki.sk/.

2.6.

II. Oprávnený záujem

Účelom úzko spojeným s používaním služieb sa rozumie aj analýza a štatistika týkajúca sa ich používania, ktorá Prevádzkovateľovi umožní skvalitňovať a optimalizovať svoje služby a webovú lokalitu.

2.7.

Spracúvanie vašich osobných údajov je nevyhnutné na účel priameho marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom, ktorý v súlade s recitálom 47 nariadenia predstavuje zároveň oprávnený záujem Prevádzkovateľa. To znamená, že Prevádzkovateľ je oprávnený spracúvať poskytnuté osobné údaje aj na účel priameho marketingu (obchodné oznámenia), na základe čoho vám bude po dobu 5 rokov od poslednej objednávky môcť zasielať emailové správy s komerčným obsahom, ak tento postup neodmietnete. Tieto obchodné oznámenia možno kedykoľvek akýmkoľvek spôsobom (napríklad zaslaním e-mailu na adresu info@maraki.sk alebo prihlásením sa do vášho účtu - môj účet-moje novinky-prihlásiť/odhlásiť sa k odberu noviniek) odhlásiť. Odhlásiť sa z odberu obchodných oznámení - noviniek (newsletter) je možné aj kliknutím na odhlasovací link, ktorý sa nachádza na konci každého obchodného oznámenia.

2.8.

Spracúvanie vašich osobných údajov môže byť nevyhnutné taktiež na účel oprávneného záujmu Prevádzkovateľa:

a) mimosúdne i súdne uplatňovanie, preukazovanie a vymáhanie právnych nárokov Prevádzkovateľa,

b) ochranu pred trestnou činnosťou, oznamovanie a preukazovanie trestnej činnosti a poskytovanie súčinnosti orgánom činným v trestnom konaní a súdu pri odhaľovaní trestnej činnosti a jej páchateľov,

c) ochranu pred zneužitím služieb Prevádzkovateľa a zaistenie bezpečnosti webovej lokality a informačnej infraštruktúry Prevádzkovateľa,

d) na účel iného oprávneného záujmu Prevádzkovateľa alebo tretej strany v súlade s nariadením a zákonom.

2.9.

III. Plnenie povinnosti

Spracúvanie vašich osobných údajov môže byť nevyhnutné aj na účel splnenia povinnosti Prevádzkovateľa vyplývajúcej z nariadenia, zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov (napr. zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve). Podľa právnych predpisov je Prevádzkovateľ oprávnený spracovávať osobné údaje pre tieto účely po dobu 10 rokov od uzavretia poslednej zmluvy.

2.10

IV. Súhlas so spracovaním osobných údajov

Udelením súhlasu so spracúvaním osobných údajov v zmysle týchto Podmienok rovnako vyjadrujete súhlas so spracúvaním vašich osobných údajov na účel tvorby zákazníckeho účtu, efektívnej marketingovej komunikácie, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s týmto účelom, na základe čoho sa vám bude zobrazovať na webovej lokalite https://www.maraki.sk/.

Spracúvať vaše osobné údaje na iný účel ako na účel označený v Podmienkach, je Prevádzkovateľ oprávnený iba v prípade, že ste mu na to osobitne udelili súhlas alebo spracúvanie osobných údajov na iný účel je zlučiteľné s účelom, na ktorý boli osobné údaje pôvodne získané. Spracúvanie osobných údajov na účel archivácie alebo štatistický účel sa v zmysle zákona považuje za spracúvanie zlučiteľné s pôvodným účelom. Prevádzkovateľ má v prípade spracúvania na predmetné účely zavedené primerané a účinné technické a organizačné opatrenia, ktorými zabezpečí najmä minimalizáciu osobných údajov a taktiež pseudonymizáciu, na základe ktorej spracúvané osobné údaje nebude možné priradiť ku konkrétnej dotknutej osobe bez použitia dodatočných informácií uchovávaných oddelene.3. AKÝ JE ROZSAH SPRACÚVANÝCH OSOBNÝCH ÚDAJOV?

3.1.

Prevádzkovateľ spracúva vaše osobné údaje len v rozsahu nevyhnutnom na dosiahnutie účelu ich spracúvania, a to nasledovne:

• e-mailová adresa,

• meno a priezvisko,

• poštová adresa (ulica, orientačné číslo, obec, psč, štát)

• telefónne číslo

• vzájomná komunikácia a poskytnutý tovar medzi vami a Prevádzkovateľom

• údaje o prihlásení na zaregistrované konto (iba v prípade ak sa zaregistrujete),

• údaje o návšteve a prehliadaní webovej lokality,

• IP adresa,

• údaje zo súborov cookies;4. SÚBORY COOKIES

Prevádzkovateľ používa na webovej lokalite https://www.maraki.sk/ súbory cookies. Súhlas s používaním súborov cookies môžete udeliť zakliknutím príslušného políčka v lište, ktorá sa vám automaticky zobrazí pri návšteve tejto webovej lokality.

Čo sú cookies?

Cookies sú malé textové súbory, ktoré webová lokalita https://www.maraki.sk/ ukladá do vášho počítača, mobilu alebo iného zariadenia. Cookies používané Prevádzkovateľom umožňujú webovej lokalite rozpoznať vás a následne vám sprístupniť požadovanú službu. Prostredníctvom cookies môže webová lokalita zaznamenať taktiež nastavenia vášho internetového prehliadača, jazyku, ktorý uprednostňujete a pod. Vaša budúca návšteva webovej lokality tak môže byť rýchlejšia a komfortnejšia. Bez súborov cookies by prehliadanie webovej lokality bolo komplikovanejšie a jej funkčnosť by nemusela byť bezchybná. Cookies pomáhajú Prevádzkovateľovi neustále skvalitňovať a rozvíjať ponuku a nastavenia svojich služieb a prispôsobovať ich práve vašim preferenciám a potrebám. Na základe cookies možno analyzovať a štatisticky vyhodnocovať používanie služieb a inzercie na webovej lokalite (cookies spracovávané na základe oprávneného záujmu) a následne vylepšovať jej obsah, funkčnosť či dizajn, ako aj efektívnejšie a relevantnejšie cieliť marketingovú komunikáciu (cookies spracovávané na základe súhlasu).

Cookies zbierané za účelom merania návštevnosti webu a vytváranie štatistík sa posudzujú v podobe hromadného celku a tým pádom v anonymnej podobe, ktorá neumožňuje vašu identifikáciu.

Ako spravovať a vymazať cookies?

Internetové prehliadače zvyčajne automaticky prijímajú cookies už v preddefinovanom nastavení. Pomocou nastavenia svojho prehliadača môžete cookies úplne odmietnuť alebo selektívne prijímať iba niektoré cookies a taktiež môžete vymazať cookies uložené vo vašom počítači, mobile alebo inom zariadení. Ak nechcete, aby Prevádzkovateľ cookies vo vašom prehliadači používal, môžete ho nastaviť tak, aby cookies odmietal alebo aby vás informoval o pokuse uložiť cookies do vášho zariadenia vždy, keď sa o to webová lokalita pokúsi. Pokiaľ však používanie cookies úplne odmietnete, webovú lokalitu síce budete môcť naďalej navštíviť, avšak niektoré jej vlastnosti nemusia fungovať správne. Z toho dôvodu Prevádzkovateľ odporúča ponechať cookies. Je tiež možné vzniesť proti zberu na základe nášho oprávneného záujmu námietku, a to zaslaním na info@maraki.sk. Vašu námietku vybavíme do 1 mesiaca od doručenia. Ak podá námietku proti spracovaniu technických cookies potrebných pre fungovanie webu, nemôžeme vám potom zaručiť plnú funkčnosť a kompatibilitu nášho webu.5. KTO MÁ PRÍSTUP K ÚDAJOM?

5.1.

V prvom rade sú osobné údaje spracovávané Ing. Mária Kanakis a ňou poverené osoby. Všetky osoby, ktoré majú prístup k osobným údajom sú zaviazané k mlčanlivosti.

5.2.

Ing. Mária Kanakis ďalej ako správca poveruje spracovaním osobných údajov ďalšie subjekty, ako tzv. spracovateľov. Spracovateľom je každý orgán, ktorý spracúva osobné údaje pre Ing. Mária Kanakis na účely a spôsobom, ktoré Ing. Mária Kanakis stanovuje. V prípade, keď je so spracovaním vyžadovaný Váš súhlas, odovzdávame údaje spracovateľom iba v prípade, že ste súhlas udelili. Spracovateľom odovzdávame iba tie údaje, ktoré nevyhnutne potrebujú na zabezpečenie svojich služieb. Medzi spracovateľov, ktoré Ing. Mária Kanakis využíva, patria:

Google Inc. (nástroje pre on-line marketing)

Meta Platforms, Inc. - Facebook, Messenger, Instagram, Whatsapp (nástroje pre on-line marketing)

Cookies súbory sú následne spracovateľovi spracované v súlade s ich podmienkami nakladania s osobnými údajmi:

službou Google Analytics:

https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=sk

https://policies.google.com/privacy?hl=sk

službou Google Adwords

https://support.google.com/adspolicy/answer/6020956?hl=sk&ref_topic=1626336

Príjemcovia osobných údajov sú:

Prepravné spoločnosti:     Packeta Slovakia s.r.o.

                                     

              

6. AKÉ SÚ VAŠE PRÁVA VZŤAHUJÚCE SA K SPRACÚVANIU OSOBNÝCH ÚDAJOV?

6.1.

Týmto vás oboznamujeme s právami a právne významnými skutočnosťami spätými s ochranou vašich osobných údajov, ktoré vyplývajú z príslušných ustanovení nariadenia a zákona:

a) máte právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k osobným údajom (podrobne v čl. 15 nariadenia a § 21 zákona),

b) máte právo požadovať od Prevádzkovateľa opravu osobných údajov (podrobne v čl. 16 nariadenia a § 22 zákona),

c) máte právo požadovať od Prevádzkovateľa vymazanie osobných údajov, tzv. právo byť zabudnutý (podrobne v čl. 17 nariadenia a § 23 zákona),

d) máte právo požadovať od Prevádzkovateľa obmedzenie spracúvania osobných údajov (podrobne v čl. 18 nariadenia a § 24 zákona),

e) máte právo na prenosnosť osobných údajov k ďalšiemu prevádzkovateľovi (podrobne v čl. 20 nariadenia a § 26 zákona),

f) máte právo u Prevádzkovateľa namietať spracúvanie osobných údajov (podrobne v čl. 21 nariadenia a § 27 zákona),

g) máte právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov adresovaný Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (podrobne v § 99 až 103 zákona),

h) máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov,

i) poskytovanie osobných údajov je požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy a v prípade neposkytnutia osobných údajov nebude možné uzavretie a plnenie zmluvy tvoriacej právny základ pre dodanie vami požadovanej služby.

6.2.

Osobitne vás upozorňujeme na právo namietať spracúvanie osobných údajov, v zmysle ktorého máte možnosť:

a) namietať spracúvanie osobných údajov pri plnení úlohy realizovanej vo verejnom záujme, pri výkone verejnej moci alebo na základe oprávneného záujmu Prevádzkovateľa či tretej strany vrátane profilovania založeného na týchto právnych základoch,

b) namietať spracúvanie osobných údajov na účely priameho marketingu na základe oprávneného záujmu Prevádzkovateľa vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom.

6.3.

Rovnako vám dávame do osobitnej pozornosti, že máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov.

Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založenom na súhlase pred jeho odvolaním. Ak ste odvolali svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov, Prevádzkovateľ zabezpečí bez zbytočného odkladu likvidáciu (vymazanie alebo anonymizovanie) vašich osobných údajov v zmysle nariadenia a zákona.7. AKO SI UPLATNIŤ PRÁVA VZŤAHUJÚCE SA K SPRACÚVANIU OSOBNÝCH ÚDAJOV?

7.1.

Uplatňovať svoje práva alebo klásť otázky týkajúce sa spracúvania osobných údajov môžete na základe žiadosti zaslanej priamo Prevádzkovateľovi alebo zodpovednej osobe ustanovenej Prevádzkovateľom, a to prostredníctvom niektorého z nižšie uvedených kontaktov alebo iným vami zvoleným spôsobom.

Prevádzkovateľ:

Poštová adresa: Ing. Mária Kanakis, Novomeského 513/4, 94912 Nitra

Emailová adresa: info@maraki.sk

Telefónne číslo: +421 908 706 314

Zodpovedná osoba: Ing. Mária Kanakis

7.2.

Udelením súhlasu so spracúvaním osobných údajov v zmysle týchto Podmienok beriete na vedomie, že ak bude vaša žiadosť podľa bodu 7.1. Podmienok zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná, najmä pre jej opakujúcu sa povahu, Prevádzkovateľ môže s prihliadnutím na obsah žiadosti:

a) požadovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na poskytnutie informácií alebo primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na oznámenie alebo primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na uskutočnenie požadovaného opatrenia, alebo

b) odmietnuť konať na základe žiadosti.

7.3.

Zároveň beriete na vedomie, že pred vybavením žiadosti podľa bodu 7.1. Podmienok musí Prevádzkovateľ v prvom rade spoľahlivo overiť vašu totožnosť, aby nemohlo dôjsť k zneužitiu vašich práv. Z toho dôvodu môže Prevádzkovateľ požiadať o poskytnutie dodatočných informácií či dokladov potrebných na verifikovanie identity dotknutej osoby (vašej identity), ak má oprávnené pochybnosti o identite žiadateľa. Ak ani postupom podľa predchádzajúcej vety nebude Prevádzkovateľ schopný preukázateľne verifikovať identitu dotknutej osoby (vašu identitu), bude o tom žiadateľa zodpovedajúcim spôsobom informovať, ak je to možné, a odmietne konať na základe žiadosti.

7.4.

Ak Prevádzkovateľ vašej žiadosti nevyhovie, môžete sa obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, 820 07, Bratislava 27, Slovenská republika, ako dozorný orgán. Úrad na ochranu osobných údajov môžete kontaktovať i priamo.